Prof. Dr. Oya Oğuz'un Ulusal Yayın Listesi

   

1- Göver O: Ümraniye çevresinde 0-5 yaş arasındaki çocuklarda görülen deri

hastalıkları. Deri Hast. Frengi Arş. 1986; 20:97-101.

 

2- Göver O: Langerhans hücreleri. Deri Hast. Frengi Arş. 1987;21:59-70.

 

3- Savaşkan H, Göver-Oğuz O: Androjenik alopesi. Deri Hast. Frengi Arş.

1987; 21:123, 129.

 

4- Kotoğyan A, Göver-Oğuz O: Displazik nevus sendromu. Deri Hast. Frengi

Arş. 1988; 22:21-28.

 

5- Oğuz O: Deri melanomunun epidemiyolojisi ve risk faktörleri. Deri Hast.

Frengi Arş. 1990; 24:65-69.

 

6- Oğuz O. Kotoğyan A, Aydemir EH, Kaner G, Tanay S, Mındıkoğlu AN,

Erözhek A: Edinsel melanositik nevuslarda displazi gelişiminde etkili

faktörler. Deri Hast. Frengi Arş. 1990; 24:111-118.

 

7- Mat MC, Oguz O. Uras S, Tüzün Y: Büllü dermatozlarda immunfloresanın

tanısal değeri. Deri Hast. Frengi Arş. 1990; 24:193-200.

 

8- Oğuz O. Oğuz V, Kotoğyan A, Aydemir EH, Cemşitzadeh F: Displazik

nevus sendromlu hastalarda oküler nevus ensidansı. XIII. Ulusal Dermatoloji

Kongresi, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi 1990; Cilt

1:531-534.

 

9- Tüzün B, Oguz O. Ünal G: Diabet ve deri bulguları. Klinik Gelişim 1991;

4:1264-1268.

 

10-Oğuz O. Serdaroğlu S, Tüzün Y: Sweet sendromunda klinik tanı

bulgularının değerlendirilmesi. Klinik Gelişim 1991; 4:1272-1273.Aji DY,

Aydemir EH, Oguz O. Çalışkan S, Can M, Sever L, Arısoy N:

 

11-Hiperimmünoglobulin E-tekrarlayan infeksiyon sendromu. Deri Hast.

Frengi Arş. 1991; 25:139-144.

 

12-Oguz O.,Mat MC, Tüzün Y, Savaşkan H: Aktinik retiküloidli bir olguda 3

yıllık gözlemlerimiz. Deri Hast. Frengi Arş. 1991; 25:303-308.

 

13-Cemşitzadeh F, Oguz O. Kotoğyan A, Aydemir EH: Edinsel melanositik

nevuslann gelişimini etkileyen faktörler. Deri Hast. Frengi Arş. 1992;

26:25-29.

 

14-Oguz O. Oğuz V, Aydemir EH, Pazarlı H, Buracı G, Kaner G, Mındıkoğlu

AN, Kotoğyan A: Ota nevus olgularının değerlendirilmesi. Deri Hast.

Frengi Arş. 1992; 26:175-178.

 

15-Kotoğyan A, Mat MC, Oğuz O. Pekmezci E, Uygun N: Ülseratif kolitle

birlikte görülen püstüler piyoderma gangrenozum. Deri Hast Frengi Arş

1992; 26:183-185.

 

16-Aydemir EH, Oğuz O. Calay Z: Burun kenarında ağrısız infiltratif nodül

(Bazal hücreli karsinoma). Deri Hast Frengi Arş 1992; 26:193, 203.

 

17-Aydemir EH, Ferhanoglu B, Oguz O, Akçakaya N, Tozakı S, Avanoglu Y,

Gözükara Y: Hyper IgE syndrome amiloidosis and developmental defect.

Turk J Med Biol Res 1992; 3:305-309.

 

18-Aydemir EH, Oğuz O. Uygun N, Topçu R: Multipl miyelomun eşlik ettiği

bir primer sistemik amiloidoz olgusu. Deri Hast Frengi Arş 1992; 26:271-

274.

 

19-Oguz O. Atilla G, Tüzün Y: Ultraviyole tedavisinin kaşıntılı

dermatozlardaki etkinliği. T Klin Dermatoloji 1992; 2:125,127.

 

20-Oğuz O. Aydemir EH, Öz B, Baksu A, Kotogyan A: Bir servikofasyal

aktinomikoz olgusu. Lepr Mecm 1993: 52-57

 

21-Oguz O. Tüzün Y, Mat MC, Uygun N, Kotoğyan A: Alopesi areatada kıl

siklusu dinamiği ile tedaviye alınan yanıt arasındaki ilişki. Deri Hast

Frengi Arş 1993; 27:35-39.

 

22-Kotoğyan A, Oğuz O, Buracı G ve ark.: Kronik kaşıntılı dermatozların

tedavisinde akrivastin: Çok merkezli bir çalışmanın sonuçları.

TÜRKDERM (Deri Hast Frengi Arş) 1993; 27: 101-4.

 

23-Demirkesen C, Kaner C, Aydemir EH, Oğuz O, İlvan Ş. Pigmente seboreik

keratoz ve intraepidermal epitelyoma kavramı Türk J Dermatopathol 1994;

3:113-116.

 

24-Oğuz O, Kösem V, Gökler G, Atilla G, Ünal G, Tüzün Y. Altıyüzellidört

hastada fototest-fototip ilişkisi Prof.Dr. A.Lütfü Tat Simpozyumu Ed.

Taşpınar A. Ankara 1994, 42-48

 

25-Oğuz O, Aydemir EH, Kaner G, Tosun Z, Kotoğyan A: Unilateral

epidermal nevus üzerinde bazaskuamöz hücreli epitelyoma gelişimi.

TÜRKDERM 1994; 27:217.

 

26-Koçer N, Korman U, Işlak C, Oğuz V, Pazarlı H, Oğuz O, Altıntaş M, Öz

F. Orbita invazyonu gösteren merkel cell carcinomu: Orbita ve MR

bulguları Bil Tom Bül 1994; 2:117-119.

 

27-Oğuz O, Aydemir EH, Atilla G. Klasik atopik dermatit ve atopi

belirtilerinin ilişkisinin araştırılması. T Klin Dermatoloji 1994; 4:163-67.

 

28-Oğuz O, Aydemir EH, Kösem V, Kotoğyan A. Edinsel melanositik

nevusların fenotiple ilişkisi. T Klin Dermatoloji

 

29-Oğuz O. Malign melanomun etyopatogenezinde risk faktörlerinin yeri.

Vakıf Gureba Has Tıp Der. 1995; 20: 2-8.

 

30-Aydemir EH, Calay Z, Oğuz O: Eritroplazi. TÜRKDERM 1995; 29:119-

120.

 

31-Aydemir EH, Aydemir İ, Oğuz O, Demirkesen C, Atilla G, Yurdakul İ:

Mide kanseriyle birlikte olan bir akantozis nigrikans olgusu. TÜRKDERM

1996; 30: 103-104.

 

32-Oğuz O, Kutlubay Z, Savaşkan H. Bir paraneoplazik pemfigus olgusu.

TÜRKDERM. 1996; 30: 227-228.

 

33-Oğuz O, Başlar Z, Soysal T, Mercan E, Ferhanoğlu B, Kronik kutanöz

greft versus host hastalığı olgusu. TÜRKDERM 1996; 30: 39-42.

 

34-Serdaroğlu S, Oğuz O. Polimorf ışık erupsiyonu. TÜRKDERM 1996;

30:123-125.

 

35-Oğuz O. Yara iyileşmesi ve hiperbarik oksijen tedavisi. Tüm yönleriyle

yara iyileşmesi Ed. Erdem C, Çelebi CR. Ankara, Türk Dermatopatoloji

Derneği yayınları. 1996; 41-46.

 

36-Oğuz O, Deri ve hastalıkları. Çocuk sağlığı ve hastalıkları Ed. Onat T. Cilt

2. İstanbul, Eksen Yayınları 1996; 1056-74.

 

37-Ocakoğlu Ö, Oğuz O, Demirkesen C, Oğuz V, Devranoğlu K, Aydemir

EH. Pemfigusta konjonktiva tutulumunun değerlendirilmesinin klinik

tanıdaki yeri. MN Oftalmoloji 1997; 4: 340-43.

 

38-Aydemir EH, Oğuz O, İşçimen A. Az Rastlanan Deri Hastalıkları Atlası.

Proplast AŞ, Istanbul, 1997.

 

39-Oğuz O, Kutlubay Z. Antiviral tedavi. TÜRKDERM 1997; 31:42-54.

 

40-Oğuz O. Çocuklarda malign melanom. TÜRKDERM 1997; 31:55-56.

 

41-Oğuz O, Kaner G, Dirican A, Ertürk G. Alopesi areatada hastalık evresinin

tedaviye yanıt ve nüks ile ilişkisi. TÜRKDERM 1997; 31:159-161.

 

42-Mercan E, Oğuz O, Şentürk H, Mert A, Ercan F, Gülcan P. Psoriasiste

tetikleyici faktör olarak hepatitis C infeksiyonun rolü. TÜRKDERM 1998;

32: 95-97.

 

43-Oğuz O, Serdaroğlu S. Saç sağlığı ve hastalıkları. Doğru yaklaşım nasıl

olmalı? TÜRKDERM 1998; 32: 151

 

44-Gökler G, Oğuz O, Mercan E, Demirkesen C. Nevoid bazal hücreli

karsinoma. TÜRKDERM. 1998; 32:178-181.

 

45-Oğuz O, İşçimen A, Yurdakul E, Demirkesen C, Hasanoğlu A, Kutlubay Z.

Sıçanlarda sistemik E vitamininin fotooksidatif hasarı önleyici etkisi:

Plasebo kontrollü kör çalışma. TÜRKDERM 1998; 32:217-219.

 

46-Kabasakal L, Halaç M, Nişli C, Oğuz O, Kanmaz B, Önsel Ç, Uslu İ.

Monitoring multidrug resistant p-glycoprotein function with Tc-99 MMIBI:

The effect of cyclosporin-A. Turkish J Nuclear Med 1998; 7:1-41.

 

47-Oğuz O. Sıradışı deri lenfomaları. Dermatolojide Gelişmeler. Ed. Oğuz O,

Serdaroğlu S. İstanbul, Doyuran Matbaası 1998; 173-85.

 

48-Oğuz O, Sedaroğlu S, Kutlubay Z, Küçükoğlu S. Alopesi areatada

siklosporinin yeri: Ne zaman ve nasıl?17. Ulusal Dermatoloji Kongresi

(Özet Kitabı), İzmir, 1998.

 

49-Oğuz O. Dekubitus ülserleri. Geriatrik hasta ve sorunları. Ed. Beğer T.

İstanbul, Güncel Tıp Yayınları 1998; 147-51.

 

50-Ada M, Oğuz O, Aydemir E, Özek H. Bir servikofasyal aktinomikoz

olgusu. T Otolarengoloji Arşivi 1999;37: 89-92.

 

51-Yolar M, Oğuz O, Oğuz V, Arvas S, Özdemir M, Göksügür N: PUVA

tedavisinin kısa ve uzun dönemdeki oküler yan etkileri. T oftalmoloji GAZ

2001;31:625-30.

 

52-Oğuz O. Saç dökülmeleri. Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı. Ed. Aydemir

EH, Altındaş M. İ.Ü. Surekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Yayınları, İstanbul

2001; 19-22

 

53-Oğuz O. Atopik Dermatit. Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı. Ed. Aydemir

EH, Altındaş M. İ.Ü. Surekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Yayınları, İstanbul

2001; 57-59.

 

54-Kalaycıyan A, Bahar H, Oğuz O ve ark. Akne vulgarisin şiddeti üzerine

bakterilerin etkisi. T. Klin Dermatoloji 2001; 11: 146-149.

 

55-Büyükpınarbaşılı N, Demirkesen C, Oğuz O, Kaner G. Kutanöz malign

melanomda prognostik faktörler. Türkderm 2002; 36: 115-124

 

56-Serdaroğlu S, Oğuz O, Kaynak AM, Dolar N. Alopesi areatada nevus

flammeus sıklığı ve prognozla ilişkisi. 4. Çukurova Dermatoloji Günleri,

2002, Adana.

 

57-Oğuz O. Alopesi areatada tedavi yaklaşımları. Dermatolojide Gelişmeler.

Ed. İşçimen A, İstanbul, 2003; 176-182.

 

58-Oğuz O. Alopesi areatada PUVA tedavisi. Dermatose 2003;2: 103-106.

 

59-Oğuz O, Engin B. Aktinik keratoz. Dermatose. 2002;1: 9-12.

 

60-Oğuz O, Engin B. Psödolenfomalar Dermatose 2003;2: 117-123.

 

61-Engin B, Oğuz O. Kontakt stomatit. T Klin Dermatol 2004.

 

62-Oğuz O, Garip F. Beslenme ve Deri. Kozmetoloji 2005.

 

63-Salihoğlu A, Baran A, Üre ÜB, Güner Şİ, Ar MC, Oğuz O, Ferhanoğlu B.

Sezary sendromlu bir olguda alemtuzumab tedavisi. T Journal Haematol

2004.

 

64-Oğuz O, Antonov M. Mikozis fungoides: Pediyatrik olgularda

klinikopatolojik özellikler. XVII. Prof. Dr A. Lütfü Tat Simpozyumu.

Simpozyum Kitabı, Ankara, 2005; 67-68.

 

Basit Benler
Deri Kanserleri
Cilt Kanseri
Saç Kaybı
Saç Hastalıkları
Dermoskopi
Deri Lenfomaları
Foto Biyoloji
Güneşten Olan 
Deri Hastalıkları
Melanom
Yüzey Mikroskopisi
Mezoterapi
Dolgu Uygulaması
Akne